Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle bestemmelser.

Alle leveranser fra Nicopan Nord AS skjer i henhold til generelle salgs- og leveringsbetingelser med mindre det er uttrykkelig og skriftlig avtalt annet.  NS 8409 supplerer disse vilkår som alltid følger ordrebekreftelser og korrespondanse fra Nicopan Nord AS.  Hvis entreprise gjelder NS 8406.  Prosjektering skal være skriftlig bestilt for å kunne gjøres gjeldende av kjøper.  Disse vilkår skal ha forrang i hht rekkefølge bestemmelsene etter NS hvis motstrid.

 

Varen.

Varen skal være i samsvar med spesifikasjonene i ordrebekreftelsen, kunden har plikt til å sjekke ordrebekreftelsen m.h.t. dimensjoner og antall. Selger har intet ansvar for at produktet kan anvendes slik kjøper forutsetter, med mindre selger er bedt om å vurdere produktets egnethet ut fra oppgitte tekniske spesifikasjoner. Er varen tilvirket etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet. Det presiseres at selger er en industriell produksjonsbedrift som tilvirker på kundens gitte spesifikasjoner uten ansvar for produktets anvendelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Sikt, kvalitets og vurderingsregler finnes på glassportal.no og gjelder mht. kvalitet.

Bestilling/tilbud.

Alle tilbud har en gyldighetsperiode på 30 dager.  Etter dette bortfaller tilbudet om ikke selger regner på nytt, eller forlenger tilbudet.  Priser oppgis ex. mva, miljøvederlag og energi- tillegg. Bestillinger er først akseptert og bindende for selskapet når kjøper har mottatt selgers ordrebekreftelse. Endringer må gjøres innen 3 dager etter mottak av ordrebekreftelse. Muntlige endringer må gjentas skriftlig for at de skal være gjeldende. Selger kan kreve økonomisk kompensasjon og forlengelse av leveringstid ved vesentlige endringer. Selger må gjøre kjøper oppmerksom på ekstra kostnader ved endringen. Ved avbestilling kan selger kreve økonomisk kompensasjon for tap som følge av avbestillingen mrf minimum 10% av leveransens verdi. Er fast pris ikke avtalt gjelder tilbudt pris justert for SSB’s byggekostnadsindeks fra tilbudsdato til leverings skjer.

Betalingsbetingelser.

Avtalte betalingsbetingelser fremgår av tilbud og ordrebekreftelse. Beløpet skal være på selgers konto den angitte dag for at betingelsene skal være oppfylt. Ved betaling utover avtalt tidspunkt tilkommer morarente i henhold til ”Lov om renter ved forsinket betaling”.

 

Eventuelle mangler ved leveransen gir kjøper kun rett til å tilbakeholde beløp som gjelder det produkt som har mangel/feil. Resterende skal betales ved forfall. Om kjøper ikke overholder avtalte betingelser, blir insolvent, eller at selskapets kredittverdighet endres, har selger rett til å erkjenne samtlige utestående fordringer forfalt. Det kreves rett til å kreve forskudd eller sikkerhetsstillelse for leveranser dersom selger finner dette nødvendig. Varen er selgers eiendom inntil fullstendig oppgjør har funnet sted. Selger forbeholder seg salgspant.

Force majeure.

Krig, arbeidskonflikt, brann, naturkatastrofer, transportvanskeligheter og hendelser som berører selger eller dets underleverandører, som gjør levering umulig, påfører selger urimelige kostnader som ikke kunne sees ved avtalens inngåelse, gir selger rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden. Det samme gjelder mangel på råvarer eller andre produksjons-forutsetninger som oppstår uventet og utenfor selger sin kontroll.

Leveringstid.

Lovet leveringstid er angitt på ordrebekreftelsen. Forsinkelser skal varsles av selger så snart forholdet er avdekket. Det kan ikke reises erstatningskrav mot selger om erstatning for direkte eller indirekte kostnader knyttet til forsinket levering, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom kjøper og selger. Erstatning kan uansett ikke overstige 2% av fakturaverdi pr. påbegynt uke, og kan maksimalt beløpe seg til 10% av total fakturaverdi. Skriftlig krav om erstatning må være varslet innen 7 dager. 

 

Dersom kjøper ikke kan motta varen på avtalt tidspunkt, skal varen betraktes som levert og betales i overensstemmelse med opprinnelig avtale.

Transport og varemottak.

All transport skjer på lastebil eller vogntog med skap eller container slik at varene er beskyttet mot skitt og nedbør. Kjøper er ansvarlig for at det er tilkomst til byggeplass. Leveranser fra oss må påregnes losset med truck for kjøpers regning og risiko. Levering anses skjedd når varen losses fra bilen. Kjøper må selv besørge mottakskontroll.  Fraktskader gir ikke rett til forsinkelseskrav fra kjøper.

 

Dersom det oppdages skade på varen ved mottak skal skriftlig avviksmelding sendes selger uten unødig opphold. Fraktbrevet skal påføres skadeomfang og underskrives av mottaker og sjåfør. Dersom dette ikke er gjort mister kjøper rett til å reklamere på manglende enheter, eller transportskade. Intern transport og lagring på byggeplass skjer for kjøpers ansvar og risiko. Mottak og lagring av varer skal skje i henhold til Glassbransjens retningslinjer

Reklamasjoner.

Alle reklamasjoner skal skje skriftlig uten unødig opphold. Reklamasjoner erstattes med nytt produkt, eller det kan gis prisavslag maksimalt utgjørende tilsvarende. Følgetap dekkes aldri. Ved skade på spesialprodukter som krever leveringstider utover normalt har selger ingen økonomiske forpliktelser utover leveranse av nytt produkt. Alle kostnader ved besiktigelse som konkluderer med ikke berettigelse, blir belastet anmelder.

Garantier, omfang.

Under forutsetning av at varen er handtert i henhold til Glassbransjens retningslinjer for handtering og lagring gis det garanti mot dugg mellom glassene i 5 år fra produksjonstidspunkt (for øvrig henvises det til Lov om forbrukerkjøp av 2002).  3-lags vinduer dugger i hht. de forutsetninger som disse løser.

 

Ruter med vedlikehold reduserende effekt for vask må håndteres i hht Glass og Fasadeforeningens anvisninger.

 

Selgers anvisning for bruk og håndtering skal følges for at garantiansvaret kan gjøres gjeldende. Levering av ny isolerrute til vertikaltstilte bygningskonstruksjoner dekkes de 5 første årene fra produksjonstidspunkt. Utskiftingskostnader dekkes ikke. Garantien dekker heller ikke:

  1. Eventuelle kostnader for stillas og/eller annet hjelpemiddel, for eksempel kran og annet løfteredskap.
  2. Ekstrakostnader forårsaket av at montør anbefalt av oss, ikke kan utføre arbeidet.
  3. Kostnader for andre arbeider som kreves for å kunne utføre utskiftingen, for eksempel demontering og remontering av tilstøtende bygningselementer o.a.
  4. Kostnader med eventuelle etterarbeider, snekker-, murer-, malingsarbeider etc. eller andre følgekostnader.

Tvister.

 

Oppstår det tvist mellom partene på grunn av leveransen, skal tvisten henvises til voldgift for tvister under kr 500.000 hvor partene utpeker hver sin representant som utpeker tribunalets formann. Disse avgjør saken innen 2 mnd. etter 2 skriftlige innspill fra hver av partene. Partene dekker egne kostnader, herunder for egen representant i tribunalet uansett utfall, og deler på tribunalets øvrige kostnader uansett utfall. Øvrige tvister avgjøres av domstolene etter Norsk Rett.


Nicopan Nord AS
Solliveien 20 9303 Silsand
Tlf: 77 85 34 10
E-mail: firmapost@nicopan.no

Til hovedsiden